Naše služby

Jsme experti na stavebnictví

Stavební dozor

Technický dozor stavebníka (TDS)

Při stavbě bytových domů, administrativních budov, rodinných domů, při rekonstrukci stávajících staveb. Důsledná kontrola prováděných prací ve vazbě na projektovou dokumentaci, stavební povolení a smlouvu o dílo, kontrola dodržování ČSN, předpisů a vyhlášek obecně platných ve stavebnictví. Technický dozor je pro soukromníky, SVJ, developery i veřejné zadavatele staveb nepostradatelný partner v průběhu celé stavby.

Projektové řízení

Řízení výstavbových projektů

Část našich klientů se rozhodla pro nákup nemovitosti za účelem zisku z dalšího prodeje nebo z pronájmu. Desítky investorů nám svěřily svůj investiční projekt ke komplexnímu dozoru a řízení. Ve všech případech vyvíjíme veškeré úsilí, abychom zajistili, že všechno bude přesně tak, jak jste si to představovali.

Činnosti obsažené v komplexním projektovém managementu:

 • zpracování podkladů pro investora
 • technické poradenství před vlastní realizací, optimalizace návrhu
 • kontrola a revize projektové dokumentace
 • kontrola vydaných stanovisek a legislativních podkladů
 • vyřízení stavebního povolení
 • výběrové řízení na dodavatele
 • zajištění smluv o dílo, zpracování kvalitativních standardů
 • ekonomická kontrola celého projektu
 • technický dozor investora (TDI)
 • kontrola financování stavby vzhledem k prostavěnosti
 • kolaudace stavby

Funkční koordinační zkoušky

Funkční koordinační zkoušky vyhrazených požárních zařízení

 • provedení funkční koordinační zkoušky EPS a všech návazných zařízení dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • prověření funkce požárních zařízení ve vztahu k požárně bezpečnostnímu řešení stavby
 • zajištění odstranění zjištěných vad a neshod
 • zastoupení při jednání s HZS
 • kontrola revizí vyhrazených požárních zařízení, jejich provádění, odstranění revizních závad, vedení dokumentace
 • zajištění provedení revizí vyhrazených požárních zařízení (EPS, ERO, UPS, DA, OTK, SOZ, PPK, PU a další)

Znalecká a inženýrská činnost

Pasportizace objektů

Zjištění stavu objektu nebo jeho části v určitém čase, pasportizace zahrnuje detailní prohlídku nemovitosti se zdokladováním stavu objektu. Výstupem je dokument – pasport objektu – který podrobně popisuje zjištěný stav podpořený obsáhlou fotodokumentací. Objednateli se předává v tištěné a digitální podobě.

Zdokladování stavu rozestavěnosti

Zachycení rozestavěnosti nemovitosti k určitému datu, slouží jako doklad o stavu objektu při změně dodavatele nebo subdodavatele stavby, při soudních sporech, při nuceném přerušení výstavby apod.

Znalecké posudky

Znalecké posudky na vady a poruchy obytných, průmyslových a občanských staveb, na vady montážních firem, jednotlivých stavebních profesí, na zdokladování stavu objektu při koupi/prodeji, stupně rozestavěnosti stavby.

Zpracování znaleckých posudků a tržních odhadů cen nemovitostí pro účely dědického řízení, převodů nemovitostí (koupě, prodej, darování), vypořádání vlastnictví, zahrnutí do jmění firmy, pro potřeby bank, konkurzní řízení, restituce, dražby atp.

Technické přejímky bytů, přejímky rodinných domů

Kontroly děláme i v průběhu výstavby a při přejímce bytu kontrolujeme zejména:

 • dokončení prací a kompletnost dodávky,
 • rovinnnosti povrchu stěn a podlah dle platných ČSN,
 • kvalitu provedení omítek, obkladů, podlah a podhledů, spárořezů obkladů a dlažeb,
 • stav a funkčnosti oken a dveří,
 • stav a funkčnosti zařizovacích předmětů (WC, umyvadla, vany…)
 • správné osazení parapetů a vnějších dlažeb (dostatečný spád a rovinnost),
 • provedení klientských změn.